Kookstudio Thorn - Paul Kitzen

Algemene Voorwaarden

1. Aanbod

a. Kookstudio Thorn brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk/praktisch dan wel elektronisch uit.

b. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de educatieve dienst en/of van het lesmateriaal dat onderdeel

uitmaakt van de educatieve dienst. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit lesmateriaal verplicht is.

c. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten dat voor de deelnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de

aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende

gegevens;

- de wijze van uitvoering van de overeenkomst;

- wanneer de educatieve dienst start;

- de voorwaarden waaronder de educatieve dienst eventueel niet doorgaat;

- voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan het onderwijs deel te mogen nemen;

- de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;

- de wijze van betaling;

- de duur van de overeenkomst.

d. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst bekend gemaakt aan de deelnemer en maken integraal

deel uit van de algemene informatievoorziening van Kookstudio Thorn.

e. Kookstudio Thorn mag aan het uitbrengen van een aanbod en/of de aanvaarding van een opdracht de voorwaarde verbinden dat de

deelnemer zijn persoonsgegevens verstrekt en, indien en voor zover regelgeving van overheidswege daartoe noodzaakt en/of dat

toestaat, een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart overlegt.

2. Aanmelding

a: Kookstudio Thorn zal, nadat het aanmeldingsformulier van de deelnemer is ontvangen, deze een bewijs van deelname doen

toekomen in de vorm van een getekende onderwijsovereenkomst.

b: Indien een opleiding, bij gebrek aan belangstelling niet kan doorgaan zal de aangemelde deelnemer hiervan, minimaal veertien

dagen voorafgaande aan de startdatum van de opleiding, schriftelijk of telefonisch in kennis worden gesteld. Zijn of haar inschrijving

zal, mits bij de deelnemer wenselijk, bij ons in beheer blijven. Indien de betreffende opleiding toch door kan gaan, omdat het aantal

cursisten daar aanleiding toegeeft, zal de deelnemer telefonisch daar van op de hoogte worden gebracht.

3. Annulering

a: De student heeft een bedenktijd van 14 dagen, welke in gaat na aanmelding en uiterlijk stopt bij aanvang van de opleiding, om de onderwijsovereenkomst kosteloos te annuleren.

b: Voortijdige beëindiging van de onderwijsovereenkomst is met onderling goedvinden. Dit is niet mogelijk bij opleidingen korter dan

twintig weken.

c: Na het overlijden van een deelnemer en na ontvangst van een schriftelijk bericht wordt de overeenkomst onmiddellijk ontbonden.

Het resterende cursusgeld zal aan de rechthebbende worden terugbetaald.

Annulering van de onderwijsovereenkomst is op de volgende wijze mogelijk bij opleidingen die langer dan 20 weken duren.

a: De deelnemer dient schriftelijk op te zeggen per aangetekende brief, onder opgaaf van reden, met een opzegtermijn van vier

maanden gerekend vanaf de datum van de poststempel.

b: De wederzijdse verplichtingen, voortvloeiende uit de onderwijsovereenkomst, eindigen zodra deze is ontbonden. Reeds betaalde

cursusgelden worden terugbetaald voor zover deze betrekking hebben op de periode na het beëindigen van de overeenkomst.

4. Betaling

a: Betaling vindt plaats via elektronische betaling, tenzij anders is overeengekomen. Kookstudio Thorn mag van de deelnemer

verlangen dat het volledige bedrag uiterlijk 14 dagen na dagtekening van de factuur is voldaan.

b. Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet de deelnemer betalen volgens de termijnen, zoals deze in de overeenkomst zijn

vastgesteld. Er wordt vóór aanvang van de opleiding één totaal factuur gestuurd.

c. Betaling aan Kookstudio Thorn vindt plaats vóór het moment dat de educatieve dienst van start gaat. Kookstudio Thorn mag van de

deelnemer verlangen dat het volledige bedrag of het termijnbedrag uiterlijk 14 dagen vóór de dag van aanvang van de educatieve

dienst, zoals bedoeld is voldaan.

d. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het regel van eventuele subsidies. Kookstudio Thorn kan hier een adviserednde rol in spelen.

5. Klachtenregeling

a: In deze regeling wordt verstaan onder :

Klager: een deelnemer, een ouder/voogd/verzorger van een minderjarige deelnemer.

Klacht: klacht over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten hiervan en het niet nemen van beslissingen van de aangeklaagde.

b: Klachten over de verrichte werkzaamheden van kookstudio Thorn dienen door klager uiterlijk binnen 1 maand na voltooiing van de overeenkomst schriftelijk of digitaal te worden gemeld bij kookstudio Thorn.

c: Uw klacht zal in behandeling worden genomen door Paul Kitzen (eigenaar kookstudio Thorn)

d:. Binnen 4 weken wordt op uw klacht gereageerd; binnen 6 tot 8 weken wordt de klacht afgehandeld

e: Mocht onverhoopt de klacht niet binnen de gestelde termijn afgehandeld kunnen worden, dan wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

f: Uw klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld

g: De klacht en de klachtenprocedure worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar bewaard.

h: Mochten beide partijen er samen niet uitkomen, dan wordt de klacht middels een beroepsprocedure aan een onafhankelijke derde, Skrotzki Van Bree & Cremers advocaten ( mevr. Silke Skrotzki), voorgelegd. De uitspraak is voor kookstudio Thorn bindend, eventuele consequenties worden door kookstudio Thorn snel afgehandeld.

6. Aansprakelijkheid

a: Kookstudio Thorn is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indien de opleiding door de deelnemer tussentijds wordt onderbroken of
deze overeenkomst door Kookstudio Thorn wordt beëindigd wegens toerekenbare niet (behoorlijke) nakoming door de deelnemer. b:
Behoudens in geval van opzet of grove schuld en onverlet wettelijke aansprakelijkheid, is Kookstudio Thorn niet aansprakelijk voor
diefstal, verduistering en of beschadiging van eigendommen of bezittingen van de student.
c: De aansprakelijkheid van Kookstudio Thorn voor schade wegens het toerekenbaar niet of niet behoorlijk nakomen van deze
overeenkomst is beperkt tot een bedrag, dat gelijk is aan het bedrag dat overeenkomt met het wettelijk les- of cursusgeld of kosten
betreffende een opleiding in de derde leerweg van het betreffende studiejaar, dan wel een evenredig deel daarvan als de opleiding
eerder wordt beëindigd.
d: Voor zover Kookstudio Thorn toerekenbaar tekortschiet en de deelnemer daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van
Kookstudio Thorn voor schade die niet het gevolg is van letsel-, dood- of zaakschade, beperkt tot vergoeding van directe schade.

7. Vertrouwelijkheid en verwerking (persoon)gegevens en geheimhouding

a: Door Kookstudio Thorn verstrekte informatie wordt door, diens personeel en/of voor hem werkzame personen of deelnemers

vertrouwelijk behandeld. Kookstudio Thorn conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

b: De deelnemer gaat er mee akkoord dat (persoons)gegevens die de deelnemer verstrekt aan Kookstudio Thorn, zoals

(werk)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een administratie van Kookstudio Thorn. Deze

gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie en (elektronische) toezending van informatie over

opleidingen, en daaraan gerelateerde producten en diensten van Kookstudio Thorn. De deelnemer en Kookstudio Thorn zullen zich

houden aan de op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor ieder der partijen bestaande verplichtingen.

c: Eenieder die als deelnemer of medewerker bij Kookstudio Thorn bij de uitvoering van een opleiding betrokken is en daarbij de

beschikking krijgt over gegevens waarvan hij/zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot

geheimhouding daarvan. Denk aan geheimhoudingsverklaringen inzake bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties,

werkprocessen, klantengroepen, strategieën.

8. Slotbepaling

a: In de gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, beslist Kookstudio Thorn na de deelnemer gehoord te hebben.
b: De deelnemer en bij diens minderjarigheid zijn/haar ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) verklaart (verklaren) kennis te hebben
genomen van en in te stemmen met deze algemene voorwaarden, die deel uitmaken van de overeenkomst, alsmede kennis te nemen
van en zich te houden aan alle van toepassing zijnde regelingen, reglementen en protocollen.
c: Indien een deelnemer meent dat deze overeenkomst onjuist of onzorgvuldig wordt toegepast kan de deelnemer zijn geschil of
klacht voorleggen aan Kookstudio Thorn.
d: Alle andere relevante regelgeving worden vastgesteld door Kookstudio Thorn en zijn opvraagbaar.
e. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Volg ons op social media

Instagram  Facebook